Published on

    Spark plugs
A - Terminal
B - Ceramic Insulation
C - Centre Electrode
D - Gap
E - Ground Electrode
 

Atin tatalakayin kung paano bumasa ng spark plugs. Bago natin basahin ang spark plugs, atin bigyan ng kaunting pansin ang pangunahing layunin ng piyesang ito. Ang spark plug ay isang device na nag-i-ignite ng fuel mixture sa loob ng cylinder ng isang internal-combustion engine sa pamamagitan ng pag-bibigay ng spark. Ang spark plug ay may iba’t ibang components:

Ang mga tinatawag na inefficiencies or malfunctions sa makina ay karaniwang nag-iiwan ng mga tell-tale signs sa spark plugs upang magsabi ng mga karaniwang pinanggagalingan ng problema.

       
  Carbon fouling Symptoms Causes

 

Dry, soft black carbon on the insulator electrode. Poor starting; misfiring; faulty acceleration. Faulty choke; overly rich air/fuel mixture; delayed ignition timing; bad ignition leads.
   
  Oil fouling
    Wet oily black deposits on the insulator and electrode. Poor starting; misfiring. Fuel mixture oil content too high (two-stroke engines).
   
  Pre-ignition
    A melted or burned centre electrode and/or ground electrode, blistered insulator and aluminum or other metallic deposits on the insulator. Loss of power causing engine damage, pre-ignition occurs when combustion begins before the timed spark occurs. Plug insufficiently tightened; engine insufficiently cooled; ignition timing too advanced.
   
  Over heating
    An extremely white insulator with small black deposits and premature electrode erosion. Loss of power at high speeds or during heavy load.  Plug insufficiently tightened; engine insufficiently cooled; ignition timing too advanced.
   
  Broken insulator
    Insulator is cracked or split. Misfiring Severe detonation; incorrect torque applied during installation or removal; careless gap setting.
   
  Torched seat
    Melted in the thread and seat area of the plug housing. Loss of power causing engine damage.  Plug insufficiently tightened.
   
  Mechanical damage
    Bent electrode and a broken insulator; dents often present on electrode. Misfiring Plug nose is too long for engine head; foreign object (bolt/nut) in combustion chamber.
   
  Normal/ Regular wear
    Light gray or tan deposits and slight electrode erosion.    
 

Ang mga naisaad na engine inefficiencies or malfunctions na makikita sa ating mga spark plugs ay maaaring maagapan kung regular na pinapalitan ang mga spark plugs ng ating sasakyan. Ang pagsasagawa ng regular na tune-up, kahit gaano ka-basic ay makakatulong nang malaki upang mapanatili ang pagkakaroon ng optimum engine performance. Maaaring sabihin natin, naku, kulang ang budget para magpalit ng spark plugs. Subalit, ang hindi natin nakikita ay ang hidden cost na nag-a-accumulate sa hindi pagpapa-tune-up or at least sa pagpapalit ng spark plugs, tulad halimbawa ng paglakas ng sasakyan sa gasoline. Kung regular ka sa pagpapa-oil change, kailangan ay maging regular ka rin sa pagpapa-tune-up upang di ka bigyan ng problema ng iyong sasakyan. Depende sa klase ng spark plug, ang interval ng pagpapalit ay humigit-kumulang sa isang taon hanggang tatlong taon.

Ang atin ibinahagi ay pawang for guidance purposes lamang. Sana ay may natutunan kayo sa ating ibinahagi.

Source: www.densoaftermarket.com.

Have a comment on this article? Send us your feedback