Published on

Hinagap ni Paquito Rey Pacheco

Ang Puso

Ang kasalukuyan ay buwan ng Puso,
Maligayang araw, kung hindi’y siphayo;
Pinanariwa ang mga pangako
ng pagmamahalang hinog sa pagsuyo!

***

Maraming larawan ang pusong malaya,
Maharot, mapusok, matibay, mahina;
Pintig mahabagin, kilos pinagpala,
Na palatandaan ng pusong dakila!

***

Pusong sa kapuwa puso ay nahaling,
Karaniwa’y udyok ng gintong layunin;
Supling na pagsintang taos ang hangarin,
Matamis na bunga’y masiglang damdamin!

***

Ang atas ng puso ay mangingibabaw,
Kahit na ang dulot ay kapighatian!

Paquito Rey Pacheco