• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueHindi ka mapapahiya sa Diyos

ni Pastor Junie Josue

Makapangyarihan ang Diyos. Marami siyang nagagawang himala. Siya ang lumikha ng langit at lupa pero alam n’yo bang may mga bagay na hindi kayang gawin ang Diyos? Hindi kaya ng Diyos na magsinungaling. Pawang katotohanan ang kaniyang sinasabi. Minsan nasasaktan at nagtatampo ang iba sa kaniyang mga salita pero hindi nila nauunawaan na ang mga ito ay para sa kanilang ikabubuti.

Minsan kapag may lumalapit sa atin para humingi ng tulong, tinitingnan natin ang taong iyon at iniisip natin kung karapat-dapat ba natin itong bigyan ng tulong. Pinapaboran din natin ang mga taong malapit sa atin o may koneksyon sa ating mga kakilala. Mas matimbang din para sa ilan sa atin ang mga taong mapapakinabangan natin balang araw. Kaya nga ba’t kapag malapit na ang eleksyon, talaga namang pinababango ng mga kandidato ang kanilang mga pangalan. Namimigay ng mga regalo sa mga mahihirap, dumadalaw sa mga ospital, nagbibigay ng mga donasyon sa sarisaring organisasyon at siyempre kasama ang pagpapalitrato para matandaan ng tao ang kanilang mga mukha.

Iba ang Diyos. Hindi siya naninimbang kung mayaman o mahirap ang tao. Hindi rin niya tintingnan ang kulay o lahi o pinag-aralan ng mga taong tinutulungan niya. Hindi rin siya naghihintay na mabayaran ang kaniyang kabutihan ng mga taong ito. May ilang mga kuwento mula sa biblia bilang patunay na hindi kaya ng Diyos na tanggihan ang sinumang lumalapit sa kaniya.

Sa Lucas 17, mababasang nang papasok sa isang nayon si Hesus, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayu-layo at humiyaw ng “Hesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin.” Noong unang panahon, ang mga ketongin ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pinagbabawal silang makisama sa mga taong walang ketong. Pero sa halip na isnabin o pagalitan ni Hesus ang mga ketongin na ito dahil sa paglapit sa kaniya, buong habag na pinagaling sila ni Hesus. Hindi nakayanan ni Hesus na tanggihan ang kanilang pakiusap.

Naiinis tayo minsan kapag may mga taong sumisingit sa pila. Sa biblia sa Marco 5, mababasa natin na pinaligiran si Hesus na maraming tao. May lumapit sa kaniya na isang pinuno ng simbahan ng mga Hudyo para humingi ng tulong. Malubha ang sakit ng anak nito at nais niyang puntahan ni Hesus ang anak niya para pagalingin. Kaya’t sumama si Hesus sa pinunong ito. Pero may isang babae roon ng labingdalawang taon nang dinurugo at sobra na ang paghihirap. Sarisaring manggagamot na ang nilapitan nito pero wala pa rin. Naubos na sa kapapagamot ang kaniyang mga ari-arian pero hindi pa rin siya gumaling-galing. Narinig niya mula sa mga tao na nagpapagaling si Hesus kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Hesus at hinipo niya ang damit nito. Bigla ngang tumigil ang kaniyang pagdurugo! Naramdaman naman ni Hesus na may kapangyarihang lumabas sa kaniya. Nang madiskubre niyang ito’y dahil sa babaeng may sakit, nanginginig sa takot na nagpatirapa ang babae at sinabi nito kay Hesus ang buong katotohanan. Hindi nagalit si Hesus. Sa halip, buong pag-ibig na sinabi niya sa babae, “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya sa akin. Umuwi ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban. Magaling na magaling ka na.”

Kahit sa huling sandali sa buhay ni Hesus sa lupa, pinatunayan niyang hindi niya kayang tanggihan ang mga lumalapit sa kaniya. May kasamang dalawang kriminal si Hesus na nakapako sa krus sa kaliwa at kanan niya. Tinutuya ng isang kriminal si Hesus. Pinagtanggol naman ng isa ang Panginoon at sinabing walang kasamaang ginawa si Hesus. Pagkatapos ay nagmakaawa ito na alalahanin siya ng Panginoon kapag siya’y naghahari na sa langit. Alam ni Hesus na tanda ito ng pananampalataya sa Kaniya ng kriminal. Kayat nangako si Hesus na sa sandali ring yaon ay isasama niya ang taong ito sa langit.

Kaibigan, minsan nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Naisip natin na baka hindi niya tayo pakinggan dahil sa dami ng atraso natin sa kaniya. Hindi natin sigurado kung ano ba ang dapat natin sabihin, kung paano ba magdasal. Kaibigan, ang nais ng Diyos ay ang taos-pusong pagtawag natin sa kaniya. Kung lalapit sa tayo sa kaniya nang may pagpapakumbaba, andiyan siya at handang tumulong sa atin.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. and 6:15p.m. English services). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.