• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueAng tunay na balita ng Pasko

Ni Pastor Junie Josue

Noong December 1903, pagkatapos ng maraming pagsubok, ang magkapatid na lalaking tinatawag na Wright brothers ay nagtagumpay na paliparin ang kanilang flying machine. Inalok nila ang kanilang istorya sa pagawaan ng diyaryo sa kanilang lugar sa Dayton, Ohio. Doon din sa lugar na iyon ay kung saan mayroon silang bicycle shop at doon sa shop na iyon nila dinisensyo ang kanilang eroplano.

Pagkatapos na matagumpay na paglipad ng kanilang eoplano, nagpadala sila ng telegrama sa kanilang kapatid na si Katherine at sa kuya nila na si Lorin na napalipad nila nang 57 segundo ang kanilang eroplano. Dinala ni Lorin ang telegrama sa editor ng pahayagang Dayton Daily Journal na si Frank Tunison sa siya ring representative ng Associated Press. Binasa ni Tunison ang telegrama at hindi ito nagpakita ng interes. Ang sabi niya “57 segundo. Kung 57 minuto, baka maging isang balita pa iyan na pagkakainteresan ng mga tao.”

Walang nabangggit sa naging tagumpay ng Wright brothers sa Dayton Daily Journal kinabukasan. Sa isang pahayagan na kung tawagin ay Dayton Daily News, nabanggit nang bahagya ang tungkol sa eroplano. Pero ang kuwento ay hindi naisulat sa front page kundi sa loob ng pahayagan.

Walang kamalay-malay ang mga tao sa Dayton, Ohio patungkol sa naabot na tagumpay ng Wright brothers noong araw na iyon na siyang maglulunsad sa magkapatid na ito sa pag-imbento ng kauna-unahang controlled, at fix-winged powered na eroplano. Wala silang kaalam-alam sa mga napakalaking kontribusyon ng mga Wright brothers sa maraming mga tao.

Hanggang ngayon, maraming tao ang nakakagawa ng parehong pagkakamali kapag naririnig nila ang salitang “pasko” Hindi nila iniisip si Hesus at ang kaniyang kapangakan na puno ng himala at hiwaga. Sa halip, ang naiisip nila ay ang mga pagtitipun-tipon ng kani-kanilang pamilya, ang mga handaan, ang mga dekorasyon at mga regalo. Para sa kanila, maraming dalang ala-ala ang Pako. Walang mali sa pagdiriwang ng pasko pero kung yon lamang ang kahulugan sa atin ng Pasko, hindi natin nakukuha ang tunay na kahalagahan nito.

Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay makikita natin sa mga sinabi ng isang anghel sa mga pastol isang gabi ilang libong taon na ang nakalipas. Mababasa natin ito sa biblia sa aklat ng Lukas 2:8-11 “Sa lupain ding yaon (sa lugar ng Bethlehem) ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang ngunit sinabi sa kanila ng anghel “Huwag kayong matakot! Ako’y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon.”

Mabuting balita ang Pasko hindi dahil sa mga handaan at mga regalo. Mabuting balita ito dahil ang sagot sa problema ng lahat ng tao ay dumating na. Ayon sa kilalang manunulat at pastor na si Charles Swindoll, kung ang ating pinakamalaking pangangailangan ay impormasyon, nagpadala na sana ang Diyos ng tagapagturo. Kung ang ating pinakamalaking pangangailangan ay teknolohiya, nagpadala na sana ang Diyos ng scientist. Kung ang ating pinakamalaking pangangailangan ay pera, nagpadala na sana ang Diyos ng isang eksperto sa ekonomiya. Kung ang ating pinakamalaking pangangailangan ay kaaliwan, nagpadala na sana ang Diyos ng entertainer. Pero ang pinakamalaking pangangailangan natin ay ang kapatawaran kaya’t nagpadala ang Diyos ng isang tagapagligtas.

Si Hesus ang tagapagligtas na pinadala para sa lahat ng tao para makatakas tayo sa kapahamakang dulot ng kasalanan. May hihigit pa ba sa balitang mapapatawad na tayo sa lahat ng ating kasalanan at tayo ay maari nang magkaroon ng buhay na walang hanggan? May hihigit pa ba sa kagalakang ating madarama kapag naunawaan natin ang laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaniyang anak na si Hesus para sa ating kaligtasan? May hihigit pa ba sa balitang may pag-asa nang mabago ang ating kalagayan, na may naghihintay na magandang kinabukasan sa atin?

May katapusan ang celebrasyon ng Pasko. Naluluma at nasisira an mga regalong natatanggap natin. Nauubos ang mga pagkaing hinahanda natin. Tinatabi natin ang mga pamaskong dekorasyon paglipas ng ilang linggo. Naghihiwa-hiwalay ang mga kaibigan at mga magkamag-anak at umuuwi sila sa kani-kanilang lugar. Pero ang pag-ibig, kagalakan, kaligtasan at kapatawarang bigay ng Diyos ay hindi lamang sa panahon ng Disyembre kundi panghabambuhay.

Ang panalangin ko ngayong Pasko ay maunawaan ninyo nang husto ang tunay na kadahilan ng Pasko at tanggapin ang pag-ibig at pag-asa na inaalok sa inyo ng Diyos. Nais ko kayong anyayahan sa aming services sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon 6:30 p.m. sa 1077 St. James Street. Magkita-kita tayo doon.

Have a comment on this article? Send us your feedback.