• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueBagong pangalan

ni Pastor Junie Josue

Sa biblia, mababasa na pumasok ang Diyos sa buhay ng mag-asawang si Abram at Sarai at ito ang sinabi niya sa kanila, “Gagawin ko kayong isang dakilang bayan. Pagpapalain ko kayo at ang lahat ng pamilya sa mundo sa pamamagitan ninyo.” Pinangako ito ng Diyos sa kanila at hindi niya ito babawiin. Pero may inutos ang Diyos sa kanila. Sinabihan niya ang mag-asawa na iwanan nila ang kanilang tahanan at ang kanilang kamag-anak para pumunta sa ibang lugar. Nais din ng Diyos na maging pagpapala sila sa ibang tao sa pamamagitan ng pamumuhay nila ng may malapit na ugnayan sa Kaniya. Inutos din ng Diyos kay Abraham na tuliin ang lahat ng lalaki sa kaniyang sambahayan bilang palatandaan ng kanilang kasunduan.

Naging tapat at masunurin si Abraham. Binigyan ng Diyos si Abram ng bagong pangalan. Tinawag niya siyang Abraham na ang ibig sabihin ay “Ama ng maraming bayan.” Pagkatapos ng maraming taon, sa edad ng 99, isinilang ang ipinangakong anak na si Isaac at mula kay Isaac ay isinilang si Jacob at mula sa salinlahi ni Abraham isinilang ang bayang Israel.

Ito naman ang kuwento ng apo ni Abraham na si Jacob. Namuhay sa pandaraya si Jacob. Nagsinungaling siya sa kaniyang tatay para makuha ang malaking pagpapapala na nakalaan sa kaniyang kuya na si Esau. Dinaya rin niya si Esau sa isa pang pagkakataon.

Pero dumating sa punto ng kaniyang buhay na inisip niyang nanganganib ang buhay niya maging ng kaniyang buong mag-anak nang siya’y papauwi na sa kaniyang bayan at nalaman niyang parating na ang kaniyang kapatid na si Esau. Natakot siyang gantihan siya nito at idamay ang kaniyang pamilya. Sa kaniyang desperasyon, nanawagan siya sa Diyos at hindi siya tumigil manawagan hanggang hindi siya sinasagot ng Diyos. Sa kaniyang engkuwentro sa Diyos, binigyan siya ng bagong pangalan. Mula sa dating pangalang Jacob na nangangahulugang “mandaraya,” siya ay tinawag ng Diyos na “Israel” na nangangahulugang “Prinsipe ng Diyos.”

Maaaring hindi ka nakatanggap ng espesyal na pangalan mula sa iyong mga magulang o maaaring nilaan mo ang inyong buhay para gumawa ng pangalan para sa inyong sarili. Maaari naman ang iyong ngalan ay popular. Maaari namang may natanggap kang pangalan, pangalan na hindi mo hinanap, pangalan na nadadala ng sakit ng loob, pangalan na nagiging tatak mo na habambuhay tulad ng “magnanakaw, addict, diborsiyada, sira ulo, palpak, tanga, bobo.”

Ang lahat ng pangalan ng tao sa lupa ay malilimutan at ang tanging pangalan na mahalaga ay ang itinalaga ng Diyos para lamang sa iyo. Sa biblia, tinawag ang mga taong nananalig sa Kaniya na mga “saints” o santo na ang ibig sabihin ay mga banal na tao na itinalaga para sa Diyos. Tinawag rin silang mga anak ng Diyos. Ayon sa biblia sa aklat ng Juan 1:12, “Sa lahat ng tumanggap sa kaniya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, sila’y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos; na hindi ipinanganak ayon sa dugo, ni ayon sa laman o kalooban ng tao, kundi ayon sa Diyos.” Tinawag rin silang mga kaibigan ng Diyos.

Sa biblia sa Juan 15:15 ito ang sabi ni Hesus sa kaniyang mga alagad, “Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang panginoon. Sa halip itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko na sa inyo.” Tinawag rin silang “beloved” na ang ibig sabihin ay mga iniibig ng Diyos.

Alam n’yo bang kapag tayo’y nagsuko ng ating buhay sa Diyos, tayo’y makakatanggap din ng bagong pangalan mula sa Diyos? At kahit na may magandang pangalan tayo na binigay ng ibang tao, iba pa rin siyempre ang pangalan mula sa Diyos. At hindi na tayo kailangan pang gumawa ng pangalan para sa ating sarili dito sa lupa na hindi rin naman natin madadala sa kabilang buhay. Hindi na rin tayo mabibiktima na pangit na pangalang ibinigay sa atin ng ibang tao.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.