• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueNasa Diyos ang paghihiganti

ni Pastor Junie Josue

Ano’ng karaniwan nating reaksyon kapag tayo’y inaargrabyado ng ating kapuwa? Anong nadarama natin kapag binababa tayo ng ating mga kasamahan dahil sa inggit? Natural lamang masaktan pero tama bang magalit tayo at gumanti?

Sa biblia, mababasa natin ang kuwento ng isang lalaki na itinrato nang mali ng kaniyang kapuwa. Ang tinutukoy ko ay si Isaac na anak ni Abraham. Nagkaroon ng taggutom sa lupain ng Canaan kung saan nakatira si Isaac kaya’t lumipat siya sa Gerar, ang lugar ng mga Filisteo. Doon, nagtanim si Isaac at napakarami ng kaniyang inani. Pinagpala ng Diyos si Isaac at patuloy na lumago ang kaniyang kabuhayan at siya ay yumaman. Naiinggit sa kaniya ang mga Filisteo dahil nakita nilang marami siyang mga tauhan at mga kawan ng lupa at baka. Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga katulong ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa. Walang mga gripo noong araw at ang mga balon ang siyang pinagkukunan ng tubig ng mga tao para sa kanilang inumin, at inumin ng kanilang mga alagang hayop. Ito rin ang pinagkukunan nila ng tubig para sa paghuhugas at iba pa nilang gawain.

Hindi pa nasiyahan ang mga Filisteo sa kanilang ginawa kay Isaac, diretsahan pang sinabahan ng kanilang pinuno na si Abilemech si Isaac, “Umalis ka na, Isaac. Ikaw ay makapangyarihan na kaysa sa amin.”

Hindi ba napakasaklap nang nangyari kay Isaac? Nanahimik siyang nagtatarabaho ay ginawan pa siya ng masama. Wala siyang binubulabog o inaargrabyadong kapuwa, pinalayas pa siya. Pero sa halip na magalit at maghiganti, kahanga-hanga ang kaniyang ginawa.

Umalis na lamang siya at nanirahan sa kalapit na lugar. Ipinahukay niya muli ang balon na tinabunan ng mga Filisteo. Nakahukay rin ang kaniyang mga tauhan ng isang malakas na bukal sa kapatagan pero inangkin ito ng mga taga-Gerar. Minsan talagang walang katigil-tigil ang mga taong naiinggit. Manahimik ka na’t walang gawin, tuloy pa rin sila sa kanilang masamang gawain. Pero patuloy pa ring namuhay nang payapa si Isaac. Naghukay muli sila ng kaniyang mga katulong pero nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Hindi ba nakakawalan ng pasensiya minsan ang mga taong ganiyan? Pero nakakabilib si Isaac dahil payapa siyang lumayo sa lugar na iyon at humukay ng ibang balon kasama ng kaniyang mga tauhan. Wala nang umangkin nito. Tinawag niya ang balon bilang balon ng kalayaan dahil sabi niya, “Ngayon ay binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Magiging maunlad tayo sa lupaing ito.” Ang kaniyang sinabi ay isang pagpapahayag ng kaniyang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga oposisyong hinarap niya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng ginagawa sa kaniya ng mga taong naiinggit sa kaniya, kaya siyang pasaganahin ng Diyos.

Pagkatapos ay pumunta siya sa Beersheba kung saan nagtayo siya ng altar at sumamba siya sa Diyos. Dumating si Abimelec galing sa Gerar. Kasama niya ang kaniyang tagapayo at ang pinuno ng kaniyang hukbo. Nagtanong si Isaac. “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t ako’y pinaalis mo na sa iyong bayan?”

Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na ang Diyos ay kasama mo. Nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mong hindi mo kami sasaktan dahil hindi ka namin sinaktan. Pinakitaan ka namin nang mabuti at hindi ka namin ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Diyos.”

Naunawaan na ng mga dating kaaway ni Isaac na hindi nila kayang pigilin ang pagyaman at pag-unlad ni Isaac dahil ang Diyos ang may gawa nito. Nagpakumbaba sila ngayon kay Isaac dahil alam nilang kakampi nito ang makapangyarihang Diyos at wala silang kalaban-laban.

Kaibigan, kapag may mga taong nainggit sa atin, sa halip na gumanti o pumatol sa kanila, gayahin natin si Isaac. Ipagpasakamay natin ang mga taong ito sa Diyos at patuloy tayong mabuhay nang tahimik. May hangganan din ang kanilang inggit at masamang gawain. Ang sabi sa biblia sa Kawikaan 16:7 – “Kapag ang ugali ng tao’y kasiya-siya sa Diyos, pati ang kaniyang kaaway ay inaayos ng Diyos para makipagkasundo sa kaniya.”

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.