• Krosword ni Gerry Gamurot
  Eh Kasi, Pinoy!

  Krosword

  ni Gerry Gamurot
 • Building Science by Norman Aceron Garcia
  Features

  Building Science

  by Norman Aceron Garcia

Published on

Heavenly Connection ni Pastor Junie JosueTunay na bayani

ni Pastor Junie Josue

Tuwing buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang Remembrance Day kung saan inaaalala natin ang kagitingan ng mga sundalong nakipaglaban sa giyera. Alam niyo bang mga 100,000 Canadians ang namatay noon una at pangalawang World War? Tinuturing silang mga bayani.

Mababasa sa biblia sa aklat ng Pilipos 2:3 ang sinabi ni apostol Pablo, “Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag bagkus magpakababa kayo at huwag ninyong ipalagay na kayo’y mabuti kaysa sa ibang tao. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili.”

Ang pagiging bayani sa mata ng Diyos ay ang pagtangkilik ng kapakanan at kabutihan ng iba higit sa sarili nating kapakanan. At ang tunay na bayani sa mata ng Diyos ay walang pinipiling taong kaniyang tutulungan. May kuwento si Hesus na mababasa sa biblia sa aklat ng Lukas 10.

May isang Hudyong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan at halos patay na nang siya ay iwan ng mga ito. Nagkataong dumaan doon ang isang pari at pagkakita sa taong nakahandusay, siya’y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita na siyang kalahi ng mga pari noong panahon na iyon. Tiningnan lamang niya ang lalaking biktima ng karahasan at nagpatuloy ito ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya’y nahabag dito. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito saka binalutan ng tela. Sinakay niya ang biktima sa kaniyang sinasakyang hayop at dinala niya ito sa isang bahay panuluyan na kung sa ating panahon ay parang isang maliit na hotel. Inalagaan niya ang lalaki. Kinabukasan, dumukot siya ng pera para ipambayad sa may-ari ng bahay panuluyan. Binilinan ng Samaritano ang may-ari na alagaan ang sugatang lalaki at kung magkano man ang kulang pa niya sa pagpapanatili ng lalaki at sa pagpapagaling nito, babayaran niya ito sa kaniyang pagbabalik.

Ang sabi ni Hesus, sa tatlong nakakita sa sugatang lalaki, ang Samaritano ang nagpakita ng pakikipagkapwa. At iyan din ang nais ng Diyos na gawin natin. Kung susuriin natin ng husto, ang pari at ang Levita ay kapwa kababayan ng biktima pero hindi nila tinulungan ang ito. Ang pari ay tinuturing na napakabanal na tao at ang Levita ay relihiyoso rin pero naipamuhay ba nila ang kanilang mga pinaniniwalaan na makadiyos na prinsipyo? Ang sabi sa biblia sa Santiago 1:27 “Ganito ang puro at walang bahid na relihiyon – ang tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan.” Samakatuwid, ang ating relihiyon ay naipapahayag natin sa pagtulong sa mga taong nangangailangan.

Alam niyo ba kung bakit kahangahanga ang ginawa ng Samaritano? Dahil tinulungan niya ang kaniyang kaaway. Ang biktima ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo at mga Samaritano ay matagal nang may alitan. Hindi sila nakikisama sa isa’t isa. Pero noong nakita ng Samaritano ang isang lalaking sugatan, hindi niya tiningnan ang lahi nito. Hindi niya inalala ang alitan ng kanilang mga lahi. Ang mahalaga sa kaniya ay ang makatulong. Isa siyang tunay na bayani.

May kuwento mula sa sinulat ni Erwin Lutzer na may pamagat na Hitler’s Cross. May isang German na lalaking nabuhay noong panahon ni Hitler ang nagbahagi ng kaniyang karanasan. Ito ang kaniyang sinabi, “May riles ng tren sa likod ng aming maliit ng simbahan at tuwing Linggo ng umaga, naririnig namin ang pito ng tren at ang ugong ng mga gulong nito. Hindi kami mapakali kapag naririnig namin ang mga iyak na nagmumula sa tren habang ito’y dumadaan sa aming simbahan. Alam namin ang nilalaman ng tren ay ang mga Hudyo na isinakay na parang mga hayop sa loob. Linggo-linggo, huhuni ang pito. Naalarma kami sa tunog ng mga gulong dahil alam namin na maririnig namin ang mga iyak ng mga Hudyo na papunta sa mga concentration camp kung saan kamatayan ang naghihintay sa kanila. Ang mga sigaw at iyak nilang iyon ang nagpapahirap ng aming loob. Kung alam namin na parating na ang tren at kapag narinig na namin ang pito, nagsisimula na kaming kumanta sa simbahan. At sa oras na dumaan sa mismong simbahan namin ang tren, nilalakasan namin ang aming tinig sa pag-kanta. At kapag nakarinig kami ng mga hiyaw, lalo pa naming lalakasan ang aming pag-awit. Lumipas ang mga taon at walang nagsasalita tungkol sa bagay na ito. Pero patuloy kong naririnig ang pito ng tren sa aking pagtulog. O Diyos, patawarin mo ako. Patawarin mo kaming lahat na tinatawag ang aming sariling mga Kristiyano pero wala kaming ginawa.”

Ang tunay na bayani ay may malasakit sa kaniyang kapwa at gagawin nito ang lahat mapabuti lamang niya ang kalagayan ng iba.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre (IWC) at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays - 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. English service). Other IWC English worship services every Sunday are also held at the following sites: Cineplex Entertainment, Kildonan Place at 1555 Regent Avenue at 10:30 a.m., Cinema City Northgate at 1399 McPhillips St. at 10:15 a.m., Calvary Chapel at 221 Hamilton St. Neepawa, MB at 1:30 p.m. & West End Community Centre at 247-23rd St., Brandon, MB at 10:30.a.m. Pastor Junie is also host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information, call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.